KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Gelecek Bilimde Discord sunucusu, doğrulanmış üye ve sunucuya katılım kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Gelecek Bilimde tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Gelecek Bilimde(GB olarak anılacaktır) Discord(DC olarak anılacaktır) sunucusu üye ve ziyaretçisini aydınlatma ile bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu metinde yer alan “kişisel veriler” ifadesinden, GB Discord sunucusu ziyaretçisi ve üyesi olarak tarafınıza ilişkin ve Gelecek Bilimde’nin sizi tanımasını sağlayacak veriler kastedilmektedir. KVKK uyarınca, Gelecek Bilimde veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde işleyebilecek, kaydedebilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere(Gönüllülerimiz, DC Moderatörlerimiz ve GB Yönetiminin belirleyeceği iş ortaklarına, bildirmeksizin) aktarabilecektir.

1 – VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİYOR?

1.1 – Üyeliğin Oluşturulabilmesi

Kişisel verileriniz, KVKK’de öngörülen temel ilkelere uygun olarak, DC üzerinden rızanız ile bilet oluşturarak(?) doldurmayı seçtiğiniz formlardaki bilgiler, sunucu içi paylaşımlarınız, rızanızla vereceğiniz bilgiler ve sunucuya girerken kabul ettiğiniz bilgileri kullanabilmemiz için ve üyeliğe ilişkin hizmetlerin yasal zeminde, eksiksiz sunulabilmesi amacıyla işlenmektedir.

1.2 – Mevzuat Gerekliliklerini Yerine Getirilmesi

Mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, üyelerine geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi yahut kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek amacıyla işlenmektedir. İlgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2 – HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENİYOR?

2.1 – Sunucu üyeliğinize ilişkin, sunucuya kayıt esnasında tarafımızla paylaşmayı tercih ettiğiniz kimlik, eğitim bilgileri ve #kendinitanıt sayfasında paylaşmayı tercih ettiğiniz diğer bilgileriniz olmak üzere işliyoruz. Gelecek Bilimde sunucusu kayıt için zaruri olanlar dışındaki bilgilerinizi de kaydınız esnasında paylaşmayı tercih ederseniz o verileriniz de bu aydınlatma metninde belirtilen şekilde işlenecektir.

3– KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nin 5. maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ve fiziksel ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Bu kişisel veriler manuel olarak Gelecek Bilimde DC’ye üye olmak isteyen tarafından tek tek doldurulmuştur.

4 – KİŞİSEL VERİLERİNİZ YURTİÇİNDE AKTARILIYOR MU, NASIL KORUNACAK?

Kişisel verileriniz, Discord sunucumuz tarafından sunulan hizmetten tarafınızın ve diğer üyelerin yararlanması için gerçek kişi olduğunuzu tespit amacıyla kullanılacak; ayrıca hukuki gereklilikler olduğunda gerekli yargı birimleri ile paylaşılacaktır. Bu aktarım, açıklanan amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak asgari düzeyde ve KVKK’de öngörülen temel ilkelere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Gelecek Bilimde, sunucu üyeliğiniz kapsamında kaydedilen verilerin güvenliğini sağlayacaktır. Belirtilen verilerin güvenliği için gerekli teknik düzenlemelerin yanı sıra, moderatörlerin e-posta adreslerinin teyidi Gelecek Bilimde yönetimi tarafından sağlanacaktır. Gelecek Bilimde, Yönetim ve Moderatörlük ile ilgili olmayan kişilerin sisteme üye olmaları engellenecek; yukarıda bahsi geçen kaydı yapılmış kişisel verilerinizin yalnızca Gelecek Bilimde yönetiminde özel olarak yetkilendirilmiş kişiler tarafından görüntülenmesi mümkün olacaktır.

5 – KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi;

5.1 – Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahiptir.

5.2 – Kendisine ait kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.

5.3 – Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.

5.4 – İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6 – TALEPLERİNİZİ NEREYE İLETEBİLİRSİNİZ?

6.1 –KVKK’nin ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kişisel veri sahipleri olarak usule uygun olarak “discord@gelecekbilimde.net” adresine e-posta ile iletilebilecektir.

6.2 –Gelecek Bilimde, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

6.3 – Kişisel Verileri Koruma Kanunun 13. maddesi gereğince, veri sorumluları tarafından veri sahiplerinin talepleri ücretsiz olarak karşılanmalıdır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Gelecek Bilimde taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkına sahiptir.

6.4 – Başvuru sırasında e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması halinde başvurular daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilecektir.

 

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Gelecek Bilimde tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Başa dön tuşu